Team
Sonarplex

Sales 

Dipl.Ing.Anja Sommerfeld

E-Mail: anja.sommerfeld@azeti.net

Tel. +49(0)231 39815 122


Yeliz Akcaoglu

E-Mail: yeliz.akcaoglu@azeti.net

Tel. +49(0) 231 39815 215

Support

Sadri Tatarevic

E-Mail: sadri.tatarevic@azeti.net

Tel. +49(0)231 39815 222

Sensors

Muhammed Toraman

E-Mail: muhammed.toraman@azeti.net

Tel. +49(0)231 39815 225